தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தகாதது .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தகாதது. காதன்மை கையல்லதன்கட் செயல் (குறள், 832). That which is unbecoming;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Thatwhich is unbecoming; தகாதது. காதன்மைகையல்லதன்கட் செயல் (குறள், 832).