தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இரும்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இரும்பு. (மூ. அ.) Iron;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
இரும்பு.

வின்சுலோ
  • [kaiyriym] ''s.'' Iron, இரும்பு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. gairēya.Iron; இரும்பு. (மூ. அ.)