தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . 1. See கைமுடக்கம்.
  • விரற்கணு. 2. Knuckle;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1. Seeகைமுடக்கம். 2. Knuckle; விரற்கணு.