தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கைத்தாங்கல் ; கையில் பெற்றுக் கொண்ட தொகை ; சாதனம் ; உரிமை மானியம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உரிமை மானியம். இளமண்டியம் என்கிற கிராமத்தை அவர்களுக்குக் கைப்பற்றாக விடுவித்து (குருபரம். 334). 4. Land held rent-free;
  • கைத்தாங்கல். 1. Supporting a person by the arms;
  • கையிற் பெற்றுக்கொண்ட தொகை. 2. Money received on hand;
  • சாதனம். தான்தோன்றியான கைப்பற்றடியாக வந்ததொன்றல்ல (ஈடு, 9, 4, 9) 3. Means;

வின்சுலோ
  • [kaippṟṟu] ''v. noun.'' Supporting a person by the hands, ஏந்துகை. 2. Reception; money or goods received, பற்றிக்கொண்டது.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. [M.kaippaṟṟu.] 1. Supporting a person by thearms; கைத்தாங்கல். 2. Money received onhand; கையிற் பெற்றுக்கொண்ட தொகை. 3.Means; சாதனம். தான்தோன்றியான கைப்பற்றடியாகவந்ததொன்றல்ல (ஈடு, 9, 4, 9). 4. Land heldrent-free; உரிமை மானியம். இளமண்டியம் என்கிறகிராமத்தை அவர்களுக்குக் கைப்பற்றாக விடுவித்து (குருபரம். 334).