தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அருகில் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அருகில். Loc. Very close, near at hand;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • adj. & adv.< id. +. Very close, near at hand; அருகில்.Loc.