தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கைமற்றுத்க்கடன். Loc. Temporary oral loan;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. [K. kai-badalu.] Temporary oral loan; கைமாற்றுக்கடன்.Loc.