தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கண்டதெல்லாவற்றையுங் கையால் தொடுதல். (யாழ். அக.) To be restless of hand and touch everything near about;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v.intr. < id. +. To be restless of hand andtouch everything near about; கண்டதெல்லாவற்றையுங் கையால் தொடுதல். (யாழ். அக.)