தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கையிலுள்ளதை இழுக்கை. 1. Loss of anything on hand;
  • கைம்முதலுக்கு நேரம் நஷ்டம். 2. Loss of capital in trade;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1.Loss of anything on hand; கையிலுள்ளதைஇழக்கை. 2. Loss of capital in trade; கைம்முதலுக்கு நேரும் நஷ்டம்.