தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கையால் தாங்கிநிற்கை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கையால் தாங்கி நிற்கை. Supporting a person or thing by the arms;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < கை +.Supporting a person or thing by the arms; கையால் தாங்கி நிற்கை.