தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சோடக சுரங்களுள் ஒன்று. Middle variety of the seventh note of the gamut, one of cōṭaca-curam;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. (Mus.) Middle variety of the seventh noteof the gamut, one of cōṭaca-curam; சோடசசுரங்களுள் ஒன்று.