தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அக்குளில் தோன்றும் புண்வகை. (யாழ். அக.) A tumour in the arm pit;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஒரு வியாதி.

வின்சுலோ
  • [kaikkuẕittāmrai] ''s.'' A dangerous tu mor in the arm-pit, ஓடுகட்டி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. A tumour in the arm-pit; அக்குளில்தோன்றும் புண்வகை. (யாழ். அக.)