தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நவச்சாரம். (சங். அக.) Chloride of ammonium;

வின்சுலோ
  • [kaikṇṭcārm ] --கைகண்டபலன், ''s.'' A thing experienced. 2. A benefit sure to come.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Chloride of ammonium; நவச்சாரம். (சங்.அக.)