தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  தனிமை ; இணையற்றது ; வீடுபேறு ; சிறுமை ; முக்கால அறிவு ; கீழாலவத்தை ; தாழ்நிலை ; அவமானம் ; சாக்கிரம் ; முதல் துரியாதீதம் வரையுள்ள ஐந்து நிலைகளிலும் கீழ்நோக்கி மூலாதாரத்துக்குச் செல்லும் நிலை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • தாழ்நிலை. அவன் மிகக் கேவலமானவன். 6. Low status, meanness;
 • . 8. See கேவலாவத்தை. கேவலஞ் சகலஞ் சுத்தமென்றமூன் றவத்தை யான்மா மேவுவன் (சி. சி. 4, 37).
 • அவமானம். அவரைக் கேவலம்பண்ணினான். 7. Disgrace, dishonour;
 • அற்பமானது. கேலவமல்ல விப்போர் (பாரத. பதின்மூ. 100). 5. That which is insignificant, common;
 • . 4. See கேவலஞானம். திக்கறியப்பெற்றது கேவலம (திருநூற். 88).
 • மோக்ஷம். (பிங்.) 3. Final emancipation, supreme bliss;
 • இணையற்றது. 2. Uniqueness;
 • தனிமை. (சூடா.) 1. Singleness, solitariness, isolation;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. solitude, what is simple or alone; 2. uniqueness, entireness, the only one of its kind, ஒருங்கு; 3. freedom from birth, bliss, மோட்சம்; 4. destitution, இன்மை; 5. extreme weakness, emaciation, மெலிவு; 6. danger, crisis, மோசம்; 7. adv. not only, not merely. கேவலக் கிழவன், Arha as enjoying supreme bliss, அருகக்கடவுள். கேவலசைதந்யம், condition of the soul when it become one with the supreme knowledge. கேவலஸ்தன், a poor, feeble man. கேவலஞானம், perfect knowledge of the post, present & the future, திரிகாலஞானம். கேவலப்படுத்த, to detract, to disparage, to weaken. கேவலமாய்க் கிடக்க, to be dangerously ill. கேவலமான உடம்பு, a feeble emaciated body. கேவலம் விளையாட்டுக்குப் பேசவில்லை, I talk not merely as joke but seriously. கேவலவுணர்வு, knowledge of the supreme truth. கேவலன், one trying to obtain final emancipation. கேவலி, one possessing perfect knowledge.

வின்சுலோ
 • [kēvalam] ''s.'' Singleness; what is sim ple or alone, தனிமை. 2. Uniqueness, en tireness, the only one of its kind, exclu siveness, ஒருங்கு. 3. Freedom, liberation from births, supreme bliss, மோக்கம். Wils. p. 248. KEVALA. 4. Destitution, extreme indigence, இன்மை. 5. Emaciation, மெலிவு. 6. Danger, criticalness, crisis, மோசம், ஆக்கி ரமம். 7. Unconsiousness, either absolute or transient; one of the three degrees of consciousness of the soul, the other two being சகலம் and சத்தம். (See காரணகேவலம், and காரியகேவலம்--''Note.'' The five காரியகே வலம்.) states (momentary, transient un consciousness of the living soul) are, 1. கே வலசாக்கிரம். 2. கேவலசொப்பனம். 3. கேவல கழுத்தி. 4. கேவலதுரியம். 5. கேவலதுரியதீதம். கேவலந்தீர்வலியபகை. Absolute, deep-root ed hostility. (பார.) கேவலஞ்சாப்பாட்டுக்கில்லை. There is no food at all. ''(c.)'' கேவலமாய்க்கிடக்கிறான். He is dangerously ill. ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < kēvala. 1. Singleness, solitariness, isolation; தனிமை. (சூடா.) 2.Uniqueness; இணையற்றது. 3. Final emancipation, supreme bliss; மோக்ஷம். (பிங்.) 4.See கேவலஞானம். திக்கறியப்பெற்றது கேவலம்(திருநூற். 88). 5. That which is insignificant,common; அற்பமானது. கேவலமல்ல விப்போர் (பாரத. பதின்மூ. 100). 6. Low status, meanness;தாழ்நிலை. அவன் மிகக் கேவலமானவன். 7. Disgrace,dishonour; அவமானம். அவரைக் கேவலம்பண்ணினான். 8. See கேவலாவத்தை. கேவலஞ் சகலஞ் சுத்தமென்றமூன் றவத்தை யான்மா மேவுவன் (சி. சி. 4, 37).