தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    செவிக்குப் புலனாகுதல் ; பாடங்கேட்டல் ; வினாவல் ; விசாரித்தல் ; வேண்டுதல் ; கேள்விப்படுதல் ; கொடுக்கச் சொல்லுதல் ; தண்டித்தல் ; இரத்தல் ; நோய் முதலியன நீக்குதல் ; விலை கேட்டல் ; ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ; பொறுத்தல் ; தணிதல் ; கீழ்ப்படிதல் ; ஒலி எட்டுதல் ; செவியாற் கேட்குதல் ; அனுமதி பெறுதல் .