தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கருவமுடையவன். நடமாடு கனபத கெருவிதா (திருப்பு.132). Proud person;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < garvita. Proudperson; கருவமுடையவன். நடமாடு கனபத கெருவிதா(திருப்பு. 132).