தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  கேடு ; வறுமை ; தவணை ; எல்லை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • பொட்டணம். (யாழ். அக.) 4. Small packet;
 • தரித்திரம். கெடுவாக வையாது (குறள், 117). 2. Poverty;
 • தவணை. Term, fixed time, instalment;
 • கேடு. கெடுவின்று மறங்கெழு சோழர் (புறநா. 39, 7). 1. Peril, risk;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • IV. v. i. perish, be ruined, undone, lost. அழி II; 2. become spoiled, rotten or damaged, கெட்டுப் போ; 3. be slided, dropped (as a letter); 4. change for the worse or deteriorate, ஒழுக்கங்கெடு. ஆ கெட்டேனே, alas! I am undone, I am lost. கெடுவாய், may you perish! கெடு, v. n. ruin, decay; 2. time run out, expired; 3. a term, a limited time. கெடு தப்பிப்போயிற்று, the term fixed is passed. கெடுப்படிக்கு, according to the stipulated time or term. கெடுவிலே, at the fixed time. கெடுவைக்க, --சொல்ல, to fix a time for payment; to delay; to beg respite. கெடுதல், கெடுதலை, v. n. damage, spoiling. கெடுதி, v. n. ruin, loss, evil, disaster.

வின்சுலோ
 • [keṭu] கிறேன், கெட்டேன், வேன், கெட, ''v. n.'' To perish; to be destroyed, annihil ated, அழிய. 2. To putrefy, rot, decay; to become tarnished, damaged, marred, blighted, கேடுற. 3 To be ruined in cir cumstances, வறுமையுற. 4. To be violated in chastity, கற்பழிய. 5. To degenerate, deteriorate; to change for the worse, mor ally or physically, நிலைகெட. 6. To be ema ciated, reduced; to be deformed, disfigured, உருவழிய. 7. To be defeated, overcome, தோற்க. 8. To be intrinsically bad, evil or wrong, குணங்கெட. 9. To fall into ruin; to be de molished, destroyed, நாசமுற. 1. To be lost--as an article of property, &c., drop ped, stolen or otherwise, காணாமற்போக. 11. To be squandered, spent, wasted, பொருள ழிய. 12. To be worn out, சிதைய. 13. To expire, to terminate--as the retribution of former deeds, வினைகெட. 14. ''[in gram.]'' To be elided, dropped, விகாரத்தாற்கெட. கெடுவாய். May you perish--a form of imprecation. கெட்டாற்குற்றார்கிளையிலுமில்லை. In pover ty, friends are not found even among relations. கெட்டேனே. Ah! I am lost, ruined; I an undone. கெட்டுப்போனபார்ப்பானுக்குச் செத்துப்போனப சுவைத்தானங்கொடுத்தாற்போல. As if a dead cow be presented to a ruined brahman; said of an unprofitable pursuit by an incompetent person. கெட்டும்பட்டணஞ்சேர். Though to be ru ined, go to the town. தரித்திரங்கெடும்படி. That the misery of poverty may cease. ஈற்றுயிர்மெய்கெடும். The final compound letter is dropped. கெடுகுடிசொற்கேளாது. A family given up to ruin will never listen to advice. கெட்டகுடியேகெடும். A ruined family will sink more and more.
 • ''v. noun.'' Ruin, destruction; decay, கேடு. 2. Expiration of a limited time, a term or limit of time, தவணை. கெடுவாகவையாதுலகம். The world will not consider it a ruin. (குற.) கெடுத்தப்பிப்போயிற்று. The time set, is passed. கெடுப்படிக்கு. According to the time agreed upon. பத்துநாட்கெடுவிலே. At the expiration of the term of ten days.
 • [keṭu] க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, ''v. a.'' The destroy, annihilate, abolish; to squan der, அழிக்க. 2. To damage, tarnish, blast, கேடுறச்செய்ய. 3. To debauch, corrupt, de moralize, violate, ஒழுக்கங்கெடுக்க. 4. To render ungatory--as religious rites, aus terities, &c., அவமாக்க. 5. To frustrate, de feat an object; to disappoint, தடுக்க. 6. To neutralize the noxious qualities of poison ous drugs; to temper, தோஷத்தைநீக்க. 7. To counteract poison received into the system, விஷத்தைமுறிக்க. 8. To defeat, முறியடிக்க. 9. To reduce, to emaciate, சுருக்க. 1. ''[in gram.]'' To drop, omit; to cut off letters or a letter, ஒழிக்க. கெடுப்பாய். May you do injury.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < கெடு-. 1. Peril, risk;கேடு. கெடுவின்று மறங்கெழு சோழர் (புறநா. 39, 7).2. Poverty; தரித்திரம். கெடுவாக வையாது (குறள்,117).
 • n. [K. M. Tu. gaḍu.] Term,fixed time, instalment; தவணை.