தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கூப்பிடும் ஓசை ; கூப்பிடுதொலைவு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கூப்பிடும் ஓசை. நிறையழி யானை நெடுங்கூவிளியும் (மணி. 7, 67). 1. Long continuous roar or trumpet, as of an elephant;
  • கூப்பிடுதூரம் அஞ்சு கூவிளிச் சேய்த்தென்ன (திருவிளை. யானை. 29). 2. Calling distance;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (கூ+விளி) cry, whooping; 2. calling distance, கூப்பிடுதூரம்; 3. long continuous roar.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
அழைப்பு.

வின்சுலோ
  • [kūviḷi] ''s.'' Cry, whooping, கூவுகை; ''[ex'' கூ, ''et'' விளி.] ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < கூவு- + விளி-. 1. Longcontinuous roar or trumpet, as of an elephant;கூப்பிடும் ஓசை. நிறையழி யானை நெடுங்கூவிளியும்(மணி. 7, 67). 2. Calling distance; கூப்பிடுதூரம்.அஞ்சு கூவிளிச் சேய்த்தென்ன (திருவிளை. யானை. 29).