தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  மக்கட்கூட்டம் ; மகளிர் கூட்டம் ; ஆடு மாடு முதலியவற்றின் கூட்டம் ; தந்திரம் ; சாதுரியச்சொல் ; தொகுதி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • மக்கட்கூட்டம். (திவா.) 1. Class, society, band, assembly;
 • மாதர்கூட்டம். (பிங்.) 2. Assembly of gathering of women;
 • ஆடுமுதலியவற்றின் கூட்டம். (W.) 3. Flock, herd, swarm, shoal;
 • தொகுதி. இந்தனக்குழுவை (ஞானா. 63, 11). 4. Bundle, heap;
 • தந்திரம். 1 Ingenuity;
 • தந்திரமான வார்த்தை. 2. Shrewd utterance;
 • அடங்காமை. (யாழ். அக.) Intractability;
 • சாதுரியச் சொல். 3. Wit, witty expression;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. (Ghusha) wit ingenuity, சாது ரியம்; 2. a shrewd, witty, humorous expression, விரகு அல்லது சாதுரிய வார்த்தை.

வின்சுலோ
 • [kuẕu] ''s.'' Class, society, band; company of the same trade, profession, &c., கூட்டம். 2. A lady's female retinue or companions; a company of females, மாதர்கூட்டம். 3. Flock, herd, swarm, shoal, ஆடுமாடுமுதலியவ ற்றின்கூட்டம். 4. ''(Sans. Ghusha.)'' Wit, in genuity; witty expressions, fanciful or shrewd intimations, விரகு. --''Note.'' In Jaffna, this word is sometimes used for கொழு--as in குழுக்கடா, குழுக்காலி, &c.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < குழுவு-. cf. kula. [M. kuḻu.]1. Class, society, band, assembly; மக்கட்கூட்டம். (திவா.) 2. Assembly or gathering ofwomen; மாதர்கூட்டம். (பிங்.) 3. Flock, herd,swarm, shoal; ஆடுமுதலியவற்றின் கூட்டம். (W.)4. Bundle, heap; தொகுதி. இந்தனக்குழுவை (ஞானா.63, 11.).
 • n. cf. ghuṣ. (W.) 1. Ingenuity;தந்திரம். 2. Shrewd utterance; தந்திரமானவார்த்தை. 3. Wit, witty expression; சாதுரியச்சொல்.
 • n. perh. கொழு-. Intractability;அடங்காமை. (யாழ். அக.)