தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மண்ணீரல் மலக்குடல் முதலியவற்றின் பெருக்கத்தால் உண்டாகும் வயிற்றுநோய்வகை. 1. Chronic enlargement of the spleen; glandular enlargement in the abdomen, as of the mesentric gland;
  • 45, காலாட்களும், 27 குதிரைகளும், 9 தேர்களும், 9 யானைகளும் அடங்கிய படைப்பிரிவு. (சூடா.) 2. A division of an army consisting of 45 foot, 27 horses, 9 chariots and 9 elephants;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. see குன்மம், chronic spleen enlargement; 2. a division of an army of 9 elephants, 9 chariets, 27 horses and 45 foot.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < gulma. 1. Chronicenlargement of the spleen; glandular enlargement in the abdomen, as of the mesentricgland; மண்ணீரல் மலக்குடல் முதலியவற்றின்பெருக்கத்தால் உண்டாகும் வயிற்றுநோய்வகை. 2.A division of an army consisting of 45 foot,27 horses, 9 chariots and 9 elephants; 45காலாட்களும், 27 குதிரைகளும், 9 தேர்களும், 9 யானை களும் அடங்கிய படைப்பிரிவு. (சூடா.)