தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வளைவு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வளைவு. குலவுக் கொடுஞ்சிலை (பு. வெ. 1, 10). Bend, curve;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • III. v. i. shine, glitter, பிரகாசி; 2. move about in state, கொண்டாடு; 3. hold friendly intercourse, நட்புறு; 4. bend, curve; 5. lie heaped as sand, குவி, குலவு, v. n. bend, curve.

வின்சுலோ
  • [kulvu] கிறேன், குலவினேன், வேன், குலவ, ''v. n.'' To shine, to glitter, to be conspic uous, பிரகாசிக்க. 2. To walk or move about, உலாவ. 3. To rejoice, to be stately, to move in state, கொண்டாட. 4. To be familiar, friendly, நட்புற. 5. To bend, curve, வளைய. 6. To be connected, related, associated with, பொருந்த. குலவுதெண்டிரை. The undulating waves. (நைட.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < குலவு-. Bend, curve;வளைவு. குலவுக் கொடுஞ்சிலை (பு. வெ. 1, 10).