தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    குடிப்பழி தூற்றுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • குடிப்பழி தூற்றுதல். (W.) To dwell on another's parentage, commonly in ridicule;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
குலப்பழி கூறல்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr. < id.+. To dwell on another's parentage, commonly in ridicule; குடிப்பழி தூற்றுதல். (W.)