தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அறுபதாண்டுக் கணக்கில் ஐம்பத்தொன்பதாம் ஆண்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஐமபத்தொன்பதாம் வருஷம். The 59th year of the India cycle of 60 years;

வின்சுலோ
  • [kurōtaṉa] ''s.'' The fifty-ninth year of the Hindu cycle of sixty years, ஓராண்டு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Krōdhana. The59th year of the Indian cycle of 60 years;ஐம்பத்தொன்பதாம் வருஷம்.