தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வியாழக்கிழமை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வியாழக்கிழமை. Thursday, as Jupiter's day;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Thursday, வியாழக்கிழ மை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Thursday, as Jupiter's day; வியாழக்கிழமை.