தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • புன்சிரிப்பு. குருநகையி னந்தி மகிழ்கொள்ள (தணிகைப்பு. நந்தியு. 7). Smile;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < குரு- +. cf. குறுநகை. Smile; புன்சிரிப்பு. குருநகையி னந்தி மகிழ்கொள்ள (தணிகைப்பு. நந்தியு. 7).