தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இரத்தம் ; சிவப்பு ; செவ்வாய் ; மூளை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சிவப்பு. குருதித்துகிலின் னுறையை (சீவக. 926). 2. Red colour;
  • செவ்வாய். (திவா) 3. Mars;
  • குருத்து. மூளை. (W.) 4. cf. Brain;
  • இரத்தம். (திவா.) 1. cf. rudhira. [M. kuruti.] Blood;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. blood, இரத்தம்; 2. the brain, மூளை; 3. red colour, சிவப்பு; 4. Mars, செவ்வாய். குருதிவாரம், Tuesday.

வின்சுலோ
  • [kuruti] ''s.'' Red, சிவப்பு. 2. Blood, இரத் தம். 3. (நிக.) The planet Mars, செவ்வாய். 4. The brain, மூளை. ''(M. Dic.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. perh. குரு-. 1. cf. rudhira.[M. kuruti.] Blood; இரத்தம். (திவா.) 2. Redcolour; சிவப்பு. குருதித்துகிலின் னுறையை (சீவக.926). 3. Mars; செவ்வாய். (திவா.) 4. cf. குருத்து.Brain; மூளை. (W.)