தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எழுத்துத்தெரியாத மசி. (W.) Pale ink;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Paleink; எழுத்துத்தெரியாத மசி. (W.)