தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  கதிர் ; பூங்கொத்து ; ஒன்றோடொன்றற்குள்ள சேர்க்கை ; தினை , வாழை முதலியவற்றின் தோகை ; தினை ; பாதிரி ; பெண்டிர் தலைமயிர் ; மகளிர் குழல்முடிக்கும் ஐவகையுள் ஒன்று ; இறகு ; பேச்சொலி ; மொழி ; சந்தம் ; மிடறு ; ஏழிசையுள் முதலாவது ; ஓசை ; கிண்கிணிமாலை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • பூங்கொத்து. கமழ்குரற் றுழாய் (பதிற்றுப். 31, 8). 2. Flower-cluster;
 • ஒன்றோடொன்றற்குள்ள சேர்க்கை. குரலமை யொருகாழ் (கலித். 54, 7). 3. Link, tie, band;
 • தினை வாழை முதலியவற்றின் தோகை. பரூஉக்குரற் சிறுதினை (புறநா. 168, 6). 4. Stalk, sheath of millet or plantain;
 • தினை. (மலை.) 5. [T. korra, K. koraḷe.] Italian millet;
 • . 6. See பாதிரி. (மலை.)
 • பெண்டிர் தலைமயிர். (பிங்.) நல்லார் குரனாற்றம் (கலித். 88). 1. Woman's hair;
 • மகளிர் குழல்முடிக்கும் ஐவகையுள் ஒன்று. (பு. வெ. 9, 35, உரை.) 2. One of the five modes in whicha woman dresses her hair;
 • பறவையின் இறகு. (திவா.) 3. Feather, plumage;
 • பேச்சொலி. சேவல் மயிற்பெடைக்குப் பேசும் சிறுகுரல்கேட்டு (நலவெண். சுயம்வ. 41). 1. [T. kuṟṟu, K. koral, M. kuṟal.] Voice;
 • மொழி.யாவருந் தண்குரல் கேட்ப (கலித். 142, 9). 2. Word;
 • சாரீரம். காமன் காமுறப்படுங்குரறருமிது (சீவக. 1218). 3. Tone in singing;
 • ஏழிசையுள் முதலாவது. (திவா.) 4. (Mus.) First note of the Indian gamut;
 • மிடறு. மணிக்குர லறுத்து (குறுந். 263). 5. Throat, windpipe;
 • ஓசை. இடிகுரன் முரசு (கம்பரா. எழுச்சி. 1). 6. Sound;
 • கிண்கிணிமாலை. (பிங்.) 7. String of jingling bells. See
 • கதிர். வரகி னிருங்குரல் (மதுரைக். 272). 1. [Tu. koralu.] Cornear, spike;
 • எழுத்து. (அக. நி.) 3. Letter;
 • கற்றை. குரற் கூந்தல் (கலித். 72, 20). 1. Dense mass;
 • யாழ்நரம்பு. (அக. நி.) 2. String of a lute;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. woman's hair, குழல்; 2. a curl of hair; 3. feathers, plumage, இறகு; 4. millet.
 • s. voice, sound, ஒலி; 2. throat, மிடறு; 3. word, மொழி; 4. tone in singing, சாரீரம்; 5. a string of tiny gingling bells, கிண்கிணிமாலை. குரலடைப்பு, hoarseness. குரலெடுத்துப்பாட, to lift up the voice and sing. குரலோசை, vocal sound. குரல்வளை, the windpipe, trachea; the throat. குரல்வளையை நெரிக்க, to squeeze one's throat. குரல்வளையறுக்க, to cut the throat. கூக்குரல், loud cry. நல்லகுரல், a fine voice. நெடுங்குரல் பாய்ச்சி அழ, to weep aloud. வேற்றுக்குரல், a strange voice or sound.

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
 • koralu கொரலு voice

வின்சுலோ
 • [kurl] ''s.'' (''from Sans. Kura,'' to sound.) Voice, the voice of one person as dis tinguished from another, மிடற்றாற்பிறக்கும் இசை. 2. A good or clear voice; a singing voice, சந்தம். 3. The voice of birds, beasts, &c., sound; musical sound, tone, ஓசை. 4. (சது.) The throat; trachea, wind pipe, மிடறு. 5. The first of the seven musical tunes, prodused from the throat, மிடற்றிசை. (See இசை.) 6. The same tune on the lute or guitar, யாழ்நரம்பினோசை. 7. The first or lowest string of the guitar, யாழின் ஓர்நரம்பு. 8. A tree, பாதிரிமரம். ''(M. Dic.''
 • [kural] ''s.'' A curl, a lock of hair, மயிர்ச் சுருள். Wils. p. 232. KURALA. 2. (சது.) Women's hair, பெண்மயிர். 3. Feathers, plu mage; wings, இறகு. 4. (''Tel.'' கூரலு.) Millet, தினை. 5. Ears of corn, spike, கதிர்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. 1. [Tu. koralu.] Corn-ear, spike; கதிர். வரகி னிருங்குரல் (மதுரைக். 272).2. Flower-cluster; பூங்கொத்து. கமழ்குரற் றுழாய்(பதிற்றுப். 31, 8). 3. Link, tie, band; ஒன்றோடொன்றற்குள்ள சேர்க்கை. குரலமை யொருகாழ்(கலித். 54, 7). 4. Stalk, sheath of millet orplantain; தினை வாழை முதலியவற்றின் தோகை.பரூஉக்குரற் சிறுதினை (புறநா. 168, 6). 5. [T. korra,K. koraḷe.] Italian millet; தினை. (மலை.) 6.See பாதிரி. (மலை.)
 • n. cf. kurala. 1. Woman'shair; பெண்டிர் தலைமயிர். (பிங்.) நல்லார் குரனாற்றம்(கலித். 88). 2. One of the five modes in whicha woman dresses her hair; மகளிர் குழல்முடிக்கும்ஐவகையுள் ஒன்று. (பு. வெ. 9, 35, உரை.) 3. Feather,plumage; பறவையின் இறகு. (திவா.)
 • n. cf. kura. 1. [T. kuṟṟu, K.koral, M. kuṟal.] Voice; பேச்சொலி. சேவல்மயிற்பெடைக்குப் பேசும் சிறுகுரல்கேட்டு (நளவெண்.சுயம்வ. 41). 2. Word; மொழி. யாவருந் தண்குரல்கேட்ப (கலித். 142, 9). 3. Tone in singing;
  -- 1012 --
  சாரீரம். காமண் காமுறப்படுங் குரறருமிது (சீவக. 1218).4. (Mus.) First note of the Indian gamut;ஏழிசையுள் முதலாவது. (திவா.) 5. Throat, wind-pipe; மிடறு. மணிக்குர லறுத்து (குறுந். 263). 6.Sound; ஒசை. இடிகுரன் முரசு (கம்பரா. எழுச்சி. 1).7. String of jingling bells. See கிண்கிணிமாலை.(பிங்.)
 • n. 1. Dense mass; கற்றை.குரற் கூந்தல் (கலித். 72, 20). 2. String of a lute;யாழ்நரம்பு. (அக. நி.) 3. Letter; எழுத்து. (அக.நி.)