தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தாளிப்பு ; தாளித்த கறி ; நறும்புகை ; சாம்பிராணி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நறும்புகை. (பிங்.) 3. Burnt odors, incense, odorous smoke;
  • சாம்பிராணி. (தைலவ. தைல. 94.) 4. Frankincense;
  • தாளித்த கறி. பொரியுங்குய்யும் வறைகளு நிவந்த வாசம் (சீவக. 2971). 2. Spicy, seasoned curry;
  • தாளிப்பு. கமழ்குய் யடிசில் (புறநா. 10). 1. Seasoning with spices;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a seasoned dish, தாளித்த கறி; 2. incense, தூபம்; 3. seasoning with spices, தாளிப்பு.

வின்சுலோ
  • [kuy] ''s.'' Spicy, rich, seasoned curries, தாளித்தகறி. 2. ''(p.)'' Burnt odors; incense, odoriferous smoke, நறும்புகை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. onom. 1. Seasoningwith spices; தாளிப்பு. கமழ்குய் யடிசில் (புறநா. 10).2. Spicy, seasoned curry; தாளித்த கறி. பொரியுங்குய்யும் வறைகளு நிவந்த வாசம் (சீவக. 2971). 3. Burntodours, incense, odorous smoke; நறும்புகை.(பிங்.) 4. Frankincense; சாம்பிராணி. (தைலவ.தைல. 94.)