தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இந்திய அரசியலை நடத்திவந்த ஆங்கில வியாபாரக்கூட்டத்தார். The east India Company, as the government;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. The EastIndia Company, as the Government; இந்தியஅரசியலை நடத்திவந்த ஆங்கில வியாபாரக்கூட்டத்தார்.