தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  கள் ; பாண்டவரின் தாய் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • பாண்டுவின் மனைவியருள் மூத்தாள். (பாரத.) Kuntī the first wife of Pāṇdu;
 • கள். (திவா.) Toddy, fermented liquor;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. the mother of the Pandavas, 2. (Tamil) toddy, கள்.

வின்சுலோ
 • [kunti] ''s.'' The mother of the three elder Pandava princes, பாண்டவர் மூவரின் தாய். Wils. p. 229. KUNTI. 2. Toddy, fer mented liquor, கள்ளு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. Toddy, fermented liquor;கள். (திவா.)
 • n. < Kuntī, Kuntī, the firstwife of Pāṇḍu; பாண்டுவின் மனைவியருள் மூத்தாள்.(பாரத.)
 • v. intr. < id. +. 1. To stand on one leg; ஒற்றைக்
  -- 0996 --
  காலால் நிற்றல். (பிங்.) 2. To stand on tiptoe;முன்னங்காலால் நிற்றல்.