தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    குத்தித் தைக்கும் ஊசி ; கூரைவேயும் ஊசி ; கோணிமூட்டைகளில் நெல் முதலியவற்றைக் குத்தி எடுக்கும் கருவி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கோணிமூட்டைகளில் நெல் முதலியவற்றைக் குத்தியெடுக்கும் கருவி. Loc. 3. Testing needle for thrusting into a sack of grain and bringing out a few grains as a specimen;
  • குத்திதைக்கும் ஊசிவகை. 1. A pricker, bradawl;
  • கூரைவேயும் ஊசி. 2. Long needle used for thatching or hedging;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஒருகருவி.

வின்சுலோ
  • ''s.'' A kind of wooden needle, for roofing or hedging.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < குத்து- + ஊசி. 1.A pricker, bradawl; குத்தித்தைக்கும் ஊசிவகை. 2.Long needle used for thatching or hedging;கூரைவேயும் ஊசி. 3. Testing needle for thrusting into a sack of grain and bringing out a fewgrains as a specimen; கோணிமூட்டைகளில் நெல்முதலியவற்றைக் குத்தியெடுக்கும் கருவி. Loc.