தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    குதிரையேறி நடத்தும் வித்தை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • குத்திரையேறி நடத்தும் வித்தை. (பதார்த்த.1452.) Horsemanship;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Horsemanship; குதிரையேறி நடத்தும் வித்தை.(பதார்த்த. 1452.)