தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கோடாலி ; யானைத் தோட்டி ; திப்பிலி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • திருப்பலி. (மலை.) Long pepper, m.cl., Piper longum;
  • யானைத்தொட்டி. (பிங்.) 2. Elephant hook;
  • கோடாலி. குடாரிக் கோவலர் (தொல். பொ. 329, உரை). 1. Axe;

வின்சுலோ
  • [kuṭāri] ''s.'' An axe, கோடாலி, Wils. p. 227. KUT'HAREE. 2. An elephant goad, யானைத்தோட்டி. (சது.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < kuṭhāra. 1. Axe;கோடாலி. குடாஅரிக் கோவலர் (தொல். பொ. 329,உரை). 2. Elephant-hook; யானைத்தோட்டி. (பிங்.)
  • n. perh. kuṭhāra. Longpepper, m. cl.Piper longum; திப்பலி. (மலை.)