தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மேற்கு ; தமிழ்நாட்டின் மேல்பாலுள்ள நாடு ; குடகுமலை ; கோளகபாடாணம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • குடகுமலை. (புறநா. 166, உரை.) 3. A mountain in coorg;
  • மேற்கு. குடக வானின் வயங்கிய . . . திங்கள் (கம்பரா. ஒற்றுக். 20). 1. West;
  • கோளகபாஷாணம். (மலை.) 3. A mineral poison. See
  • தமிழ்நாட்டின்மேல்பாலுள்ள ஒருநாடு. (நன். 272, மயிலை.) 2. Coorg, the hill country west of Mysore, forming the western boundary of the Tamil country;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. west, மேற்கு; 2. Coorg, குடகு; 3. a mountain in Coorg; 4. a mineral poison. குடகன், a Chera king, as ruler of குட நாடு; 2. a westerner.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஓர்தேயம்.

வின்சுலோ
  • [kuṭkm] ''s.'' A country on the Malabar coasவ; Koorg country, குடகதேசம்.--''Note.'' It is one of the fifty-six countries, and forms the western boundary of the Tamil country. 2. A mountain on the Malabar coast, ஓர்மலை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < குட. [M. kuṭakam.] 1.West; மேற்கு. குடக வானின் வயங்கிய . . . திங்கள்(கம்பரா. ஒற்றுக். 20). 2. Coorg, the hill countrywest of Mysore, forming the western boundaryof the Tamil country; தமிழ்நாட்டின்மேல்பாலுள்ளஒருநாடு. (நன். 272, மயிலை.) 3. A mountain inCoorg; குடகுமலை. (புறநா. 166, உரை.) 4. Amineral poison. See கோளகபாஷாணம். (மலை.)