தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இரு பாதங்களையும் கீழ் வைத்துக் கோழிபோல் குந்தியிருந்து யோகம் செய்யும் இருக்கைவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இருபாதங்களையும் கீழ்வைத்துக்குந்தியிருந்து யோகஞ்செய்யும் ஆசனவகை. (திருமந். 561.) Sitting posture in yogic practice, the soles, touching the ground like those of a cock;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +āsana. Sitting posture in yogic practice, thesoles touching the ground like those of a cock;இருபாதங்களையும் கீழ்வைத்துக்குந்தியிருந்து யோகஞ்செய்யும் ஆசனவகை. (திருமந். 561.)