தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அறுபதாண்டுக் கணக்கில் நாற்பத்திரண்டாம் ஆண்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒரு வருஷம். (பெரியவரு.) The 42nd year of the Indian cycle of 60 years;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. the 42nd year of the Hindu cycle.

வின்சுலோ
  • [kīlaka] ''s.'' The forty-second year of the Hindu cycle of sixty, வியாழவட்டத்தோர்வருடம். கீலகவருஷம். (A. D. 1788) is even now spoken of by the people of Southern India for its extreme drought and great famine.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Kīlaka. The 42nd year ofthe Indian cycle of 60 years; ஒரு வருஷம். (பெரியவரு.)