தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கீரையைப் பயிரிட்டு விற்போன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கீரையைப் பயிரிட்டு விற்போன். Cultivator and seller of pot herbs;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Cultivator and seller of pot-herbs; கீரையைப்பயிரிட்டு விற்போன்.