தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சூரியன் ; போர்வல்லோன் .