தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  செய்யப்பட்டது ; கிருதயுகம் ; நெய் ; செம்முருங்கைமரம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • நெய்கலந்த குழம்புவடிவ்நான் மருந்து. 2. A medicinal preparation haveing ghee as the vehicle;
 • நெய். (திவா.) 1. Ghee;
 • கிருதயுகம். 2. The first yuga. See
 • செய்யப்பட்டது. 1. That which is done, made;
 • செம்முருங்கை. (மலை.) Red indian labournum. See

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • கிர்தம், s. a thing made action done, செய்யப்பட்டது; 2. the first of the four Yugas; 3. ghee (கிருது). கிருதயுகம், கிரேதாயுகம், கிரேதை, the golden age of the world, the first of the four Yugas (17, 28 years).

வின்சுலோ
 • [kirutam] ''s.'' A thing made, an action done or performed, செய்யப்பட்டது. 2. The first of the four yugas. (See யுகம்.) Wils. p. 24. KRUTA. 3. Ghee, clarified butter which has been gently boiled and allowed to cool, நெய். Wils. p. 31. GHRUTA. 4. A plant, செம்முருங்கை. ''(M. Dic.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < kṛta. 1. That whichis done, made; செய்யப்பட்டது. 2. The firstyuga. See கிருதயுகம்.
 • n. < ghṛta. 1. Ghee;நெய். (திவா.) 2. A medicinal preparation havingghee as the vehicle; நெய்கலந்த குழம்புவடிவான மருந்து.
 • n. cf. haritašakha. RedIndian laburnum. See செம்முருங்கை. (மலை.)