தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  மரவயிரம் , மனவுறுதி ; கட்டுத்தறி ; தூண் ; ஓடத்தண்டு ; இருப்புக்கம்பி ; யானைப் பரிக்கோல் ; கதவின் தாழ் ; விறகு ; காம்பு ; கழி ; இரத்தினம் ; முத்து ; பளிங்கு ; பூமாலை ; மணிவடம் ; நூற்சரடு ; விதை ; கொட்டை ; கருமை ; குற்றம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • யானையைச் செலுத்தும் பரிக்கோல். காழ்வரை நில்லாக் கடுங்களிற் றொருத்தல் (கலித். 2, 26). 7. Elephant goad;
 • கழி. (சிறுபாண். 133, உரை.) 11. Rafter;
 • ஒளி. (திவா.) 1. Brightness, lustre;
 • இரத்தினம். பருக்காழுஞ் செம்பொன்னும் (பு. வெ. 9, 14). 2. Gem;
 • முத்து. பரூஉக்காழாரம் (சிலப். 4, 41.) 3. Pearl,
 • பளிங்கு. (பிங்.) 4. Crystal;
 • மணிவடம். முப்பத்திருகாழ் (சிலப். 6, 87). 5. Garland of pearls, of gems;
 • பூமாலை. ஒருகாழ் விரன்முறை சுற்றி (கலித். 54, 7). 6. Garland of flowers;
 • நூற்சரடு. திருக்கோவை காழ்கொள (பரிபா. 6, 15). 7. Thread, string;
 • விதை. வித்திடினுங் காஞ்சிரங்காழ் தெங்காகா (நாலடி, 243). 1. Seed;
 • கொட்டை. ஈந்தின்காழ் கண்டன்ன (பெரும்பாண். 130). 2. Stone, nut, kernel, as of fruits;
 • கனித்தோல். (பிங்.) 3. Skin, as of a fruit, rind;
 • பருக்கைக்கல். (திவா.) 4. Gravel;
 • கருமை. கதுப்புவிரித் தன்ன காழக நுணங்கறல் (சிறுபாண். 6). 1. Blackness;
 • குற்றம். எக் காழுமிகந்துல கின்பமுற (காஞ்சிப்பு. கழுவாய். 300). 2. Blemsih, defect, fault;
 • இரும்பிலி. (மலை.) 3. Box-leaved satin ebony. See
 • விறகு. (பிங்.) 9. Firewood;
 • காம்பு. காழெஃகம் பிடித்தெறிந்து (பதிற்றுப். 90, 37). 10. Handle, stem;
 • கதவிற்செறியுந் தாழ். (திவா.) 8. Bolt, bar, as of a door;
 • மரத்துண்டு. தேய்வை வெண்காழ் (புறநா. 369, 19). Piece of wood;
 • மரவைரம். (திவா.) 1. Hardness; solidity, close grain, as of timber; core;
 • மனவுறுதி. காழிலா மம்மர்கொள் மாந்தர் (நாலடி, 14). 2. Strength of mind;
 • கட்டுத்தறி. கவைத்தாம்பு தொடுத்த காழூன் ற்ல்குல் (பெரும்பாண். 244). 3. Post to which a cow is tied;
 • தூண். மாத்திரட்டிண்காழ் (நெடுநல். 111). 4. Pillar;
 • ஓடஞ்செலுத்தற்குரிய தண்டு. வணங்குகாழ்வங்கம் புகும் (கலித் 92, 47). 5. Oar;
 • இருப்புக் கம்பி. காழிற் சுட்ட கோழூன் (பொருந. 105). 6. Iron rod;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. seed, விதை; 2. stones or kernels of fruits; 3. solidily, hardness, வைரம்; 4. lustre, ஒளி; 5. a string of beads, pearls or other gems; 6. a garland of flowers; 7. an elephant goad, an iron rod; 8. fuel, விறகு; 9. a pillar, தூண்; 1. a post for tethering a cow; 11. rafter, handle, stem; 12. gravel, பருக்கைக்கல்; 13. fault, blemish. அகக்காழ், அகங்காழ், inside solidity of timber trees; 2. strength of mind. இருக்காழி, (முக்காழி) a fruit of two (three) seeds (as இருக்காழிப்பனங் காய்).
 • VI. v. i. be pungent, stimulant, கார்; 2. become hard, be firm in mind; 3. increase beyond bound, abound, மிகமிகு. காழ்ப்பு, v. n. pungency; 2. implacable hatred, 3. scar, தழும்பு.

வின்சுலோ
 • [kāẕ] ''s.'' Seed, விதை. 2. Stones or kernels of certain fruits, கொட்டை. 3. Gra vel, பாற்கல். 4. Crystal, பளிங்கு. 5. A string of beads, pearls or other gems, மணிவடம். 6. Brightness, lustre, ஒளி. (பிங்.) 7. Hard ness, solidity of timber, வைரம். 8. Blemish, defect, fault, குற்றம். ''(p.)''
 • [kāẕ] க்கிறது, த்தது, க்கும், க்க, ''v. n.'' To be pungent, harsh, stimulant, கார்க்க. 2. To grow solid, to attain solidity, to be firm or strong in mind, வயிரிக்க.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < காழ்-. cf. kāṣṭha. 1. Hardness; solidity, close grain, as of timber; core;மரவைரம். (திவா.) 2. Strength of mind; மனவுறுதி. காழிலா மம்மர்கொள் மாந்தர் (நாலடி, 14). 3.Post to which a cow is tied; கட்டுத்தறி. கவைத்தாம்பு தொடுத்த காழூன் றல்குல் (பெரும்பாண். 244).4. Pillar; தூண். மாத்திரட்டிண்காழ் (நெடுநல். 111).5. Oar; ஓடஞ்செலுத்தற்குரிய தண்டு. வணங்குகாழ்வங்கம் புகும் (கலித். 92, 47). 6. Iron rod; இருப்புக் கம்பி. காழிற் சுட்ட கோழூன் (பொருந. 105). 7.Elephant goad; யானையைச் செலுத்தும் பரிக்கோல். காழ்வரை நில்லாக் கடுங்களிற் றொருத்தல்(கலித். 2, 26). 8. Bolt, bar, as of a door; கதவிற்செறியுந் தாழ். (திவா.) 9. Firewood; விறகு. (பிங்.)10. Handle, stem; காம்பு. காழெஃகம் பிடித்தெறிந்து (பதிற்றுப். 90, 37). 11. Rafter; கழி. (சிறுபாண். 133, உரை.)
 • n. prob. kāš. 1. Brightness,lustre; ஒளி. (திவா.) 2. Gem; இரத்தினம். பருக்காழுஞ் செம்பொன்னும் (பு. வெ. 9, 14). 3. Pearl;முத்து. பரூஉக்காழாரம் (சிலப். 4, 41). 4. Crystal;பளிங்கு. (பிங்.) 5. Garland of pearls, of gems;மணிவடம். முப்பத்திருகாழ் (சிலப். 6, 87). 6. Garland of flowers; பூமாலை. ஒருகாழ் விரன்முறை சுற்றி(கலித். 54, 7). 7. Thread, string; நூற்சரடு. திருக்கோவை காழ்கொள (பரிபா. 6, 15).
 • n. cf. karṣa. 1. Seed; விதை.வித்திடினுங் காஞ்சிரங்காழ் தெங்காகா (நாலடி, 243). 2.Stone, nut, kernel, as of fruits; கொட்டை. ஈந்தின்காழ் கண்டன்ன (பெரும்பாண். 130). 3. Skin,as of a fruit; rind; கனித்தோல். (பிங்.) 4. Gravel;பருக்கைக்கல். (திவா.)
 • n. cf. kāla. 1. Blackness; கருமை. கதுப்புவிரித் தன்ன காழக நுணங்கறல் (சிறுபாண்.6). 2. Blemish, defect, fault; குற்றம். எக் காழுமிகந்துல கின்பமுற (காஞ்சிப்பு. கழுவாய். 300). 3.Box-leaved satin ebony. See இரும்பிலி. (மலை.)
 • n. Piece of wood; மரத்துண்டு.தேய்வை வெண்காழ் (புறநா. 369, 19).