தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பாதத்துள்ள விரல். Toe;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A toe.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < கால் +. [M. kāl-viral.] Toe; பாதத்துள்ள விரல்.