தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அடி வருந்துதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அடிவருந்துதல். Loc. To feel exhausted and unable to proceed further as after a hard, long walk;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr. < கால்+. To feel exhausted and unable to proceedfurther as after a hard, long walk; அடிவருந்துதல். Loc.