தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஓடுதல் ; படையெடுத்துச் செல்லுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • படையெடுத்துச் செல்லுதல் அரைசு கால்கிளர்ந்தன்ன (கலித். 149, 3). 2. To set out on an expedition, as an army;
  • ஓடுதல். கல்லென் சுற்றமொடு கால்கிளர்ந்துதிரிதரும் (பெரும்பாண். 21). 1. To run;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr. < கால் +.1. To run; ஓடுதல். கல்லென் சுற்றமொடு கால்கிளர்ந்து
    -- 0891 --
    திரிதரும் (பெரும்பாண். 21). 2. To set out on anexpedition, as an army; படையெடுத்துச்செல்லுதல். அரைசு கால்கிளர்ந்தன்ன (கலித். 149, 3).