தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சிறைச்சாலை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சிறைச்சாலை. காராகிரகங் கழிவுற்றபினும் (தணிகைப்பு, பிரமன். 3). Prison, dungeon;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < kārā-gṛha.Prison, dungeon; சிறைச்சாலை. காராகிரகங் கழிவுற்றபினும் (தணிகைப்பு. பிரமன். 3).