தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மயக்கம் பொருந்திய அறிவு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மயக்கம் பொருந்திய அறிவு. காரறிவாளர்முன் (நாலடி, 311). Knowledge, wanting in discrimination or clouded by bias; confused intellect ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < கார் +. Knowledge,wanting in discrimination or clouded by bias;
    -- 0885 --
    confused intellect; மயக்கம் பொருந்திய அறிவு. காரறிவாளர்முன் (நாலடி, 311).