தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கணக்கன் செலுத்தும் வரி. (I.M.P. Tj. 1302.) Quit-rent paid by the accountant ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Quit-rent paid by the accountant; கணக்கன் செலுத்தும் வரி. (I.M.P. Tj. 1302.)