தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    புண்படுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • புண்படுதல். To be wounded or bruised ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr. < காயம் +. To be wounded or bruised; புண்படுதல்.