தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  காண்பித்தல் ; எடுத்துக்காட்டு ; ஒளி ; துணைக்கருவி ; உறைப்பு ; குப்பை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • துணைக்கருவி. இவ்வுடலே காட்டொடுங்கக் காணாதே (சி. போ. 3, 5, 1). 3. Means, implements ;
 • உறைப்பு. Colloq. Pungency, acridity ;
 • உதாரணம். கருத்துப் பதப்பொருள் காட்டு மூன்றினும் (நன்.22). 2. Example, instance, illustration ;
 • காண்பிக்கை. 1. Showing ; exhibition, presentation ;
 • குப்பை. காட்டுக்களைந்து கலங்கழீஇ (ஆசாரக். 46). Rubbish;
 • ஓளி. (சி. சி. 5, 4). 4. Brightness, light ;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • III. v. t. (caus. of காண்) show, exhibit, display, manifest, reveal, set forth, காண்பி; 2. create, சிருட்டி: 3. bring back, மீட்டுத்தா; 4. offer to a deity, நிவேதனம் செய். காட்டிக்கொடுக்க, to betray, to discover a person to his persecutors; 2. to teach the method of doing anything. காட்டிலும், (with acc.) than; 2. (with fut. part.) as soon as. இவளைக்காட்டிலும் அவள் அழகி, she is more beautiful than this woman. நீ போங்காட்டிலும் பணம் கொடுப்பான், he will give the money the moment you go there. காட்டு, v. n. showing, exhibition, example, evidence. சொல்லிக்காட்ட, to explain, relate. சத்தங்காட்ட, to cry, to cry aloud. தண்ணீர்காட்ட, to water the sheep, horse etc. தூபங்காட்ட, to burn incense. தெரியக்காட்ட, to show plainly, to demonstrate. புகைகாட்ட, to smoke anything (as plantains to ripen them) வழிகாட்டி, a guide.

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
 • 3. kaaTTu- காட்டு show, point out

வின்சுலோ
 • [kāṭṭu] கிறேன், காட்டினேன், வேன், காட்ட, ''v. a.'' To show, exhibit, display, adduce, manifest, reveal, evince, disclose, set forth, காண்பிக்க, 2. To designate, sug gest, சுட்டிக்காட்ட. 3. To describe, define, தெரிவிக்க. 4. To demonstrate, prove, உரூபி க்க, 5. To present to an idol, &c., to offer, நிவேதனஞ்செய்ய. 6. To make a display of jewels, &c., தெரியக்காட்ட. 7. To put forth, develop, வெளிப்படுத்த. 8. To reflect an ob ject--as a mirror, water, &c., சாயைகாட்ட. 9. To remaind, நினைப்பூட்ட.
 • ''v. noun.'' Showing, exhi bition, presentation, காண்பிக்கை. 2. Ex ample, instance, illustration, demonstra tion, evidence, உதாரணம்.< ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < காட்டு-. 1. Showing;exhibition, presentation; காண்பிக்கை. 2.Example, instance, illustration; உதாரணம். கருத்துப் பதப்பொருள் காட்டு மூன்றினும் (நன். 22). 3.Means, implements; துணைக்கருவி. இவ்வுடலேகாட்டொடுங்கக் காணாதே (சி. போ. 3, 5, 1). 4.Brightness, light; ஒளி. (சி. சி. 5, 4).
 • n. < T. gāṭu. cf. kaṭu. Pungency, acridity; உறைப்பு. Colloq.
 • n. perh. id. cf. kāṣṭha.Rubbish; குப்பை. காட்டுக்களைந்து கலங்கழீஇ(ஆசாரக். 46).