தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அவுரிவகை ; புனல்முருங்கை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . 2. Three-leaved indigo. See புனல்முருங்கை.
  • அவுரிவகை. 1. Silvery-leaved indigo, Indigofera argentea ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + அவுரி. 1.Silvery-leaved indigoIndigofera argentea;அவுரிவகை. 2. Three-leaved indigo. See புனல்முருங்கை.