தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காடையின் கண்போன்ற தினைவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • காடையின் கண்போன்ற தினைவகை. (பதார்த்த.1400.) Common millet having the colour of a quail's eyes;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஒருதினை.

வின்சுலோ
  • ''s.'' A sort of millet, Indian, olats, ஓர்தினை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < காடை+. Common millet, having the colour of aquail's eyes; காடையின் கண்போன்ற தினைவகை.(பதார்த்த. 1400.)